Do Radny Dzielnicy Orunia - Św. Wojciech - Lipce

Autor: Inżynierowie, Data publikacji: 2019-05-08 08:47:04

Radni Dzielnicy Orunia - Św. Wojciech -  Lipce

W związku z zwołaniem  III sesji Rady Dzielnicy na dzień 8 maja 2019 roku z planowanym porządkiem obrad o podjęcie trzech  uchwał dotyczących:
!. Rozdysponowanie 250 614 zł przydzielonych przez  RM Gdańsk na rok 2019
2.Określenie priorytetowych zadań dla Dzielnicy dla ujęcia w projekcie budżetu Miasta na 2020r
3.Zgłoszenie propozycji do bazy Priorytetów Inwestycyjnych oraz Wieloletniej Prognozy   Finansowej Miasta Gdańska.

Członkowie Inżynierów i Pasjonatów IKO "Nasza Orunia" na zebraniu w dniu 6 maja 2019 r.
zwracają się z  uprzejmą prośbą o uwzględnienie w tych Uchwałach następujących wniosków:

1) Tunel o parametrach przejazdu dla karetek  w rejonie od boiska CKUiZ Nr2 ul. Zawiejska
- uwzględnić w Planie Zagospodarowania Przestrzennego
2) Linie energetyczne WN na terenach zurbanizowanych prowadzić w ziemi.- kable energetyczne
3) Rozważyć potrzebę budowy kładki nad torami w rejonie  ul .Dworcowej i Gościnnej
z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych
4) W planach- budynek GAK dokończyć zgodnie z projektem Architekta Stanisława Michela
5) Przy CKUiZ Nr2 utworzyć Ośrodek Atestacji  ekologicznie produkowanej żywności
6) W planach przewidzieć możliwość połączenia autobusowego dla - z Górnej Oruni do  przystanku SKM Orunia
7) Zagospodarować przyrodniczo dolinę i zachodnie zbocze Potoku Oruńskiego
8) Remont Ul. Starogardzkiej -  uwzględnić  w planach inwestycyjnych Miasta
9)Rozwinąć rekreację i sporty wodne na: Raduni, Motławie i stawach Potoku Oruńskiego
10) Stacja Orunia(GAK) skoordynować działania ze Szkołą Muzyczną, lepsze  wykorzystanie potencjału uczniów również i
z innych szkół w popisach artystyczno-kulturalnych
11) Opracować program upamiętnienia miejsc i osób zasłużonych dla polskiej tożsamości  Dzielnicy Orunia- Św. Wojciech- Li[ce
Jednocześnie zgłaszamy propozycję współuczestnictwa w pracach Komisji Problemowych powołanych przy Radzie Dzielnicy
. oraz wnioskujemy  o pozostawienie 10% rezerwy środków na nieprzewidziane potrzeby..

Z wyrazami Szacunku
Za Zarząd JKO - Józef Kubicki (Honorowy Prezes)