Inżynierowie o wyborach

Autor: Inżynierowie, Data publikacji: 2014-10-26 09:28:00

My inżynierowie dysponujemy ogromnym potencjałem, który jest w nikłym stopniu wykorzystywany.

Członkowie Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych zrzeszonych w organizacji NOT-owskiej powinni uczestniczyć w wypracowaniu i podejmowaniu decyzji techniczno-ekonomicznych w strukturach samorządowych (Rad Dzielnicowych Rady Miejskiej, Sejmików Powiatowych i Wojewódzkich). Skuteczność nasza będzie większa jeżeli do struktur tych zostaną wybrani kompetentni i wiarygodni przedstawiciele, którzy otrzymają poparcie środowisk inżyniersko -naukowych.

Wielokrotnie czynione przez nas próby uzyskania większego wpływu na system tworzenia prawa w dziedzinach przynależnych nam statutowo – nie przynoszą oczekiwanego rezultatu. Na podstawie odbytych dyskusji dochodzę do wniosku, że potrzebna jest modyfikacja naszego podejścia do sposobu realizacji naszych celów statutowych.

Zachodzi pytanie jak mamy skutecznie nawiązać partnerską współpracę z samorządami, skoro nie ubiegamy się (w zorganizowany sposób) o umieszczenie na listach wyborczych naszych przedstawicieli. Fakt ten wyznacza nam automatycznie rolę petenta. Jeżeli nie zmienimy tego podejścia, nigdy nie będzie Radnych, reprezentujących środowiska naukowo-techniczne. Tym samym pozbawimy się wpływu na decyzje podejmowane przez władze wykonawcze: gminne, powiatowe czy wojewódzkie – a przecież w strukturach tych opracowywane są strategie rozwojowe i preliminarze wydatków.

A zatem podstawowym mankamentem (błędem) dotychczasowych naszych działań jest nieuczestniczenie w wyborach zarówno samorządowych jak i ogólnopolskich. Taka sytuacja trwa w organizacjach naukowo - technicznym ( oraz innych podobnych stowarzyszeniach) od dłuższego czasu, a przecież obecnie w demokratycznej Polsce jest dla nas dużo miejsca. Dla tych różnych opcji politycznych, możemy i powinniśmy być zbiorowym ekspertem przy podejmowaniu decyzji techniczno-ekonomicznych.

Mając swoich przedstawicieli we władzach samorządowych i ustawodawczych możemy odzyskać należne nam miejsce i zagospodarować naszą wiedzę i doświadczenie z lepszym pożytkiem dla całego społeczeństwa.

Uważam, że w doborze kandydatów w wyborach samorządowych należy promować kompetentne i
wiarygodne osoby, niezależnie od opcji politycznych z jakich się wywodzą (i z jakich komitetów wyborczych startują). Przez naszą wiarygodną promocję tych osób możemy mieć wpływ na skład osobowy Rady.

Mówienie (rozpowszechnianie przekonań), że organizacje i Stowarzyszenia Naukowo- Techniczne i
Ekonomiczne, czy inne Społeczne, które w swoich statutach mają zawartą troskę o dobro wspólne, nie powinny angażować się bezpośrednio w wybory samorządowe (bo to jest już działalność polityczna) nie zasługuje na aprobatę, ponieważ jest to niezmiernie szkodliwe i godzi to w Polską Rację Stanu. To relikt poprzedniej epoki historycznej i jest niezmiernie destrukcyjny. W tych wyborach samorządowych w 2014 roku po raz pierwszy, możemy zerwać z tym RELIKTEM.

Zainteresowanych tą problematyką odsyłam do wydawnictwa internetowego e-miesięcznika „Nasz Gdańsk” Nr 01/2014 str. 12 pt. Jak- „Być Narodowi użytecznym (2) poprzez wybór do władz samorządowych wiarygodnych i kompetentnych przedstawicieli”.

Zarząd Główny FSNT NOT w Warszawie, dostrzegł wagę problematyki uczestnictwa członków stowarzyszeń naukowo – technicznych w wyborach, już w poprzedniej kadencji, w 2011 roku (patrz Biuletyn Informacyjny Nr 7/2011).

Walne Zgromadzenie Gdańskiego Oddziału SIMP w dniu 05 czerwca bieżącego roku, po zapoznaniu się z przedstawioną problematyką, podjęło uchwałę o aktywnym uczestnictwie w wyborach samorządowych wspólnie z NOT.

Na tej podstawie podczas posiedzenia Pomorska Rada FSNT NOT w Gdańsku w dniu 12.06.2014 r. upoważniła Zarząd do wspierania logistycznego kandydatów do samorządów lokalnych, mających cele zbieżne z celami statutowymi NOT.

Wniosek końcowy - Organizacje o statucie organizacji pożytku publicznego i Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne oraz Ekonomiczne powinny pełnić rolę (funkcję) zbiorowego eksperta dla władz samorządowych, poprzez więź z wybranymi Radnymi, którym udzielono przedwyborczych referencji.

Liczę na zrozumienie i wzbogacenie praktycznego wdrażania uczestnictwa przedstawicieli kadry techniczno-ekonomicznej w wyborach samorządowych.

A zatem

OSOBY ZE ZDROWYM ROZSĄDKIEM I Z WYOBRAŹNIĄ INŻYNIERSKĄ - DO SAMORZĄDU

Józef Kubicki

Członek Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku z ramienia SIMP

Sekretarz Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”